Çocuklarda Ketoprofen Ateş Düşürücü ( Anti-piretik ) Gerçekten Etkilimi?

Çocuklarda Ketoprofen Ateş Düşürücü ( Anti-piretik ) Gerçekten Etkilimi?

 

Ketoprofen

 

Ön bilgi:

Ketoprofen antiinflamatuvar ve  analjezik olarak 1980’li yıllardan beri dünyada kullanımda olmasına rağmen çocuklarda antipiretik amaçlı kullanımı nispeten yeni olup ülkemizde bu amaçla 2004 yılında ruhsat almıştır. Ancak ketoprofenin antipiretik etkinlik ve güvenirlik açısından diğer ajanlarla karşılaştırıldığı çalışmalar tüm dünyada sınırlı sayıdadır.

 

Hedefler:

Bu çalışmada ketoprofen ve parasetamolün çocuklardaki ateşe yönelik antipiretik etkinlik, yan etki profili ve tad uyumu açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem:

Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniği’ne başvuran 1-14 yaş arası ve infeksiyona bağlı en az 24 saattir ateşi olan (aksiller >38°C), antipiretik müdahaleyi gerektiren ancak değerlendirme süresince antibiyotik tedavisi verilmeyen 35 olgu alınmıştır. Olgular acil serviste en az 4 saat izlenmiş, ancak ateş izlemleri ilk 2 saat olarak kaydedilmiştir.

Hastalar randomize olarak parasetamol (15 mg/kg; oral, günde 4 kez, Calpol 120 veya 250 mg/5 ml şurup, GSK) ve  ketoprofen (0.5 mg/kg; oral, günde 4 kez, Profenid 1 mg/ml şurup, Eczacıbaşı) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Ateş ölçümleri ilk başvuruda, uygulanan antipiretik tedavinin 30., 60. ve 120. dakikalarında yapılmıştır. Hiçbir olguya fizik soğutma uygulanmayıp, sadece üzerlerinde tek kat ince giysi bırakılmıştır.

 

Sonuçlar:

Çalışmaya 1-14 yaş arası parasetamol grubunda 18, ketoprofen grubunda 17 olmak üzere toplam 35 olgu alınmıştır. Olguların % 37’si kız (n=13), % 63’ ü erkekti (n=22). Parasetamol grubunda yaş ortalaması 6.2±3.9 yıl, ketoprofen grubunda ise 5±3.8 yıl olarak bulunmuştur.

Parasetamol ve ketoprofen gruplarında başlangıç ateş değerleri ve başvuru öncesi ortalama ateş günleri sırasıyla 39.1±0.6°C, 2±1.8 gün ve 39.2±0.6°C, 2±1.5 gün olarak saptanmıştır

 

Olguların tedavi sonrası kulaktan ateşleri 30.dakika (dk), 60. dk ve 120.dk’da ölçülmüştür. 30. dk değerleri parasetamol ve ketoprofen gruplarında sırasıyla 38.3±0.8°C ve 38.5±0.6°C, 60.dk değerleri 37.6±0.8°C ve 37.6±0.7°C, 120.dk  değerleri 37.1±0.6°C ve 37.2±0.4°C olarak bulunmuştur. İki grupta da 30. dk, 60. dk ve 120.dk değerlerinde başvuruya göre anlamlı düşme saptanmıştır.

 

Yazarın notu:

Çalışmamızda parasetamol ve ketoprofen grubunda, tedavinin 30., 60. ve 120. dakikalarında ölçülen ateş değerlerinde, başlangıç ateş değerlerine göre anlamlı oranda düşme olduğu gözlenmiştir. İki ilacın antipiretik etkinliği karşılaştırıldığında fark bulunmamıştır. Çocuklarda verilen ilaçlarda tat ve uyum da önemli bir sorundur. Çalışmamızda tat yönünden yapılan karşılaştırmada, her ne kadar ketoprofenin oranı parasetamolden daha yüksek saptanmış olsa da, bu değer istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yan etkiler açısından bakıldığında ise sadece parasetamol grubunda bir olguda kusma saptanmış, fakat bu olgunun akut gastroenteritli bir çocuk olması nedeniyle ilacın yan etkisi olarak değerlendirilmemiştir.

Bu çalışmada 15 mg/kg parasetamol ve 0.5 mg/kg ketoprofenin çocuklarda ateşin düşürülmesinde benzer şekilde etkin ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak, daha geniş hasta grubunda başka çalışmaların yapılması gerekmektedir.

 

Dr. Ahmet Bahadır UÇAR

2011 Tüm Hakları Saklıdır. Yazı yazarın izni olmadan hiç bir makalede,dergide sitede yayımlanamaz…facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam