Kadın Sağlığı Ve Ölüm Oranı

Kadın Sağlığı Hakkında Bilgiler

Son yıllarda, kadınların sağlık bakımları ve tıbbi problemleri daha çok dikkat toplamaktadır. Kadınlarda ölüm oranı  ve hastalıkların nüfusa oranı açısından erkek­ler ve kadınlar arasında farklılıklar vardır. Erkekleri ve kadınların her ikisini de etkileyen hastalıklar kadınlar üzerinde çok iyi araştı­rılmamıştır. Hastalıktan korunma ve hastalığa neden olan olayları araştıran ilgili biri, araştırma çalışması sadece erkekleri kapsamaktadır. Hastalıkların dışa vurumunda, her iki cinsiyette çok az anlaşılabilmiş farklılıklar mevcuttur. Bazı alışıldık sağlık problemlerinde kadınların tedavi­lerinin erkeklerden farklı olduğu izlenimi mevcuttur. Son olarak, sayıları gittikçe artan kadın, jinekoloji, psikiyatri, iç hastalıkları veya aile hekimliği uzmanlıklarının kombine edildiği birçok bilim dalının bir araya gelerek oluşturduğu kadın sağlığı ünitelerinde sağlık hizmetleri almaktadır.

Kadınlarda Ölüm Oranı

Kadınlarda ölüm oranı son çalışmalarda, tüm yaş dağılımlarında aktivitenin kısıtlandı­ğı gün sayısının kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu görül­müştür bu da doğuma ilişkin ve üreme olayları durumlarına bağlanmıştır. Bu­na karşın, 2008’ deki bir çalışma başka bir sonucu ortaya çıkarmış­tır. Kadınlar hekimlere daha çok başvurmaktadır, başvuru nedenleri özellikle kendi kendini sınırlayan hastalıklar için olmaktadır.

 

Gelişmiş toplumlarda, kadınlar erkeklerden daha uzun yaşarlar. Birleşik Devletler’ de, 1996 yılında, doğumda ortala­ma yaşam bekletişi kadınlar için 79,1 yıl ve erkekler için 73,1 yıl hesaplanmıştır. Oluşan erkek fetüs sayısının dişi fetüs sayısından fazla olmasına rağmen her yaş grubunda kadınlar erkeklere oranla hayatta kalma avantajına sahiptir. Gelişmiş ülkelerdeki erkekler, nazaran kadınlardaki yüksek yaşam beklentisi büyük oranda iskemik kalp hastalıklarındaki hastalığın nüfusa oranı farkına bağlıdır.

Birleşik Devletlerde genç kadınlar için başta gelen ölüm nedenleri kazalar, cinayet ve intihardır. Orta yaş grubunda, meme kanseri akciğer kanserinden hafitçe daha sık ölüm nedenidir. 65 ve 74 yaşları arasındaki kadınlarda akciğer kanseri ve beyin  hastalıkları ölümün en sık nedeni olan meme kanserini sayıca geçerler.

 

Kadınlarda Hastalığın Genel Nüfusa Oranı ve Ölüm Oranları

Hastalıkların nüfusa oranı ve ölüm oranlarında görülen cinsiyet farklılıkları, sosyal olarak ta­nımlanmış roller, yoksulluk, çalışma kuvvetine katılma, sağlık si­gortası ve yaşam stili gibi psikososyal faktörlerle kısmen açıklana­bilir.

Türkiye’ de dişileşme oranı son 8 yıl içinde artmaya başlarken ABD’de geçtiğimiz 30 yıl içinde insanların dişileşmesi gerçekleşmektedir. Kadınların aile reisi olduğu ailelerin üçte biri aşın yoksulluk içinde yaşamaktadır ve bunların yansından fazlası Afrika kökenli Amerikanlar ve Latinlerdir. 65 yaşın üzerinde ka­dınların neredeyse beşte biri açlık sınırının altında yaşamaktadır.

Yüksek gelirli gruplarla karşılaştırıldığında, düşük sosyoekonomik düzeydeki insanlar daha kötü sağlık şartlarına ve daha yüksek bir hastalığın nüfusa oranına sahiptir. Fakirler sigara içmeye daha eğilimli, kanser taraması gibi önerilen koruyucu önlemleri uygulamaya da­ha az eğilimlidirler. Düşük ücretli, sürekli olmayan geçici meslek­ler sağlık sigortası sağlamamaktadır. Boşanmış veya dul kadınlar, kocalarından dolayı kazanmış oldukları sağlık sigortası haklarını kaybedebilmektedirler.

 

KORUNMA

Hastalığı önleme ve tarama kadın sağlığını geliştirmede en önemli unsurlardandır. Ulaşılabilir konulardaki kesin görüşler ve uzmanların görüşüne dayanarak, otoriteye bağlı birçok organizasyon kadınlarda primer korunma ile ilgili rehberler yayımlamaktadır.

Hekimlerin çoğu, her bir hastaya uygun koruyucu önlemlerin düzenlenmesinde temel olarak öykü ve fizik muayenenin yararlı ol­duğuna inanırlar. Genel olarak, otoriteler, kan basıncının her iki yıl­da bir ölçülmesini önerirler. Diyet hakkında öneriler, sigaranın bırakılması, egzersiz, emniyet kemeri kullanılması hastalıklardan ve kazalardan primer korunmada kanıtlanmış değere sahiptirler. Gü­venli cinsel ilişki, alkol bağımlılığı ve şiddet hakkında bilgilendir­me de önerilmektedir.

Sigara alışkanlığı kadınlarda kardiyovasküler hastalıklar ve kanserin bir majör risk faktörü olarak iyi araştırılmıştır. Geçmiş 60 yıl boyunca erkekler arasında sigara alışkanlığında keskin bir düşüş yaşanırken, kadınlarda böyle olmamıştır, genç kadınlarda sigara iç­me oranı erkek partnerlerinkinden daha yüksektir. Düşük verimli, yumuşak sigaralar büyük oranda kadınlara pazarlanmaktadır. Hem­şireler Sağlık çalışması, iskemik kalp hastalığı riskinin, sigaranın bırakılmasından 2 yıl sonra kaybolduğunu, bütün risklerin ise siga­ranın bırakılmasından 10-14 yıl geçtikten sonra kaybolduğunu gös­termiştir.

KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Kadın sağlığının öneminin artan oranlarda farkına varılması araştırma ça­lışmalarının hızla çoğalmasıyla sonuçlanmış; gözleme dayalı ve kli­nik büyük çalışmalar bunlara dahil olmuştur. Birleşik Devletler Ulu­sal Sağlık Enstitüsü kadınların klinik çalışmalara dahil edilmesi ve cinsiyete özgül verilerin rapor edilmesine ait esasları belirlenmiştir.

Sonuç Olarak

Kadın sağlığı daha dikkatli çalışmalara konu olmakta, kadın klinikleri gittikçe yaygınlaşmakta iken aynı zamanda sağlık uzmanları arasında kadınların oranı da gittikçe yükselmektedir. Ka­dın hekimlerin sayısı 1990-2000 arasında %300 artmıştır ve ABD’deki tıp öğrencilerinin %40’ından fazlası bayandır. Kadınla­rın hekimlik mesleğinde çoğalmaları, kadın sağlığı ve hastalıkları­nın kendine özgü yanlarının daha iyi tanınmasına yol açacak gibi görünmektedir.

 


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam