Kardiyovasküler Tıbbın Güçlükleri

Kardiyovasküler Tıbbın Güçlükleri

Dahili tıbbın artan alt spesifik dallara ayrılması, kardiyolojide ilerlemiş tanısal tekniklerin mükemmelliği bazen istenmeyen durumlara ne­den olabilir. Örneğin:

Sistemik hastalıkların kardiak manifestasyonlarının ( belli etme )saptan­masında nonkardiyolojistin yetersizliği öne çıkmıştır.

Örneğin;

(a) stroke (inme)  (atrial fibrilasyon, mitral stenosis);

(b) Kardiyomyopatiyle (kalp yetersizliğine neden olan kalp kası bozukluğudur.) birlikteliği

(c) hemokromatosis (myokardial infilirasyon ve restriktif kardiyomyopatiyle birlikteliği);

(d) konjenital sağırlık (ciddi kardiak aritmilerle birlikteliği);

(e) Raynaud hastalığı (Primer pulmoner hipertansiyon ve koroner vasospazmla birlikteliği);

(f) Bağ doku bozuklukları örn; Marfan sendromu, (aortik dilatasyon ve anevrizma, mitral ka­pak prolapsusu);

(g) hipertiroidism ( troidin aşırı büyümesi) (kalp yetmezliği, atrial fibrılasyon);

(h) hipotiroidism ( koroner arter hasta­lığı);

(i) romatoit artrit (perikardit (perikardın inflamasyonu), aortik kapak hastalığı);

(j) skleroderma (yemek borusu, mide , iç organlar, sindirim sistemi ve derinin ilerleyici sertleşmesiyle nitelenen bir bağdokusu hastalığıdır).

(k) myocardit (myokardın iltihabı), pericardit;

(l) sarkoidozis (tüm doku ve organları tutabilen ve nedeni tam olarak bilinmeyen, sistemik granülomatöz bir hastalıktır).

Bu ve benzer sistemik bozuklu­ğu bulunan hastalar dikkatle muayene edilmeli ve kardiovasküler tutulumun şiddeti dikkatle değerlendirilmelidir.

Kalp hastalıklı hastalar kardiovasküler hasta­lıkların sistemik manifestasyonları yönünden değerlendirilmeli ve nonkardiak (kalple ilgili olmayan) benzer bulgular gösteren hastalıkların sıklığı yönünden karşılaştırılmalıdır. Örneğin beklenmeyen dalgalanmalarla seyre­den atrio ventriküler bloğu bulunan bir hasta kardiovasküler yön­den risk taşımıyorsa hastalığı yönünden değerlendirilmelidir. Bazı sistemik bozuklukların değerlendirilmesinde de kardiyovas­küler anormallikler kritik ipucu verebilirler.,

Laboratuar testlerini sık kullanımı ve fazla güvenilmesi, özel­likle kardiovasküler sistem muayenesinde invaziv tekniklerin sık kullanılması. Kardiak kateterizasyon ve koroner arteriografi (arter grafisi) altta yatan çoğu durumların değerlendirilmesinde güvenilir tanısal bilgiler verir. Örneğin spesifik anotomik bozukluğun değer­lendirilmesinde, iskemik kalp hastalığı bilinen veya şüphelenilen hastalarda tedavi planının saptanmasında yararlar sağlayabilir. Ger­çi bu vöntemler pahalıdır ve büyük maliyetlerle klinik ve non invaziv tekniklerde dikkatle yapıldığında doğru tanıya gidilebilir. Bu nedenle bunlardan biri diğerinin yerini almamalıdır, İleri tek­nikler klinik muayeneye yardımcı ve tamamlayıcı olmalıdır. Koro­ner arteriogram iskemik kalp hastalığı olduğundan şüphelenilen göğüs ağrısı bulunan bir hastaya dikkatli bir hikaye almadan yapıl­mamalıdır. Gerçi koroner arleriografı koroner arterelerde daralma olup olmadığını ortaya koyabilir ancak sıklıkla koroner aterosklerozun göğüs ağrısına katkıda bulunup bulunmadığı sorusuna kesin yanıt veremeyebilir. Kalbin sol ventrikülünün kateterizasyoııu bir­likte ekokardiografi yapılarak değerlendirildiğinde valvüler kalp hastalığı bulunanlar hemen tümüyle saptanabilir ve böylece çok da­ha faydalı bilgiler sağlanabilir.

 

Kardiyovasküler Tıbbın Güçlüklerinde Tedavi

Kesin tanı konulduktan sonra genellikle birçok teda­vi seçeneği vardır. Birkaç örnek kardiovasküler tedavinin bazı esasların ortaya koymada faydalı olabilir.

  1. Kalp hastalığı delillerinin yokluğunda açıkça hastaya açıklama yapılmalı, kontrollere çağrıldığında tekrar sorgulanmamalıdır. Eğer kalp hastalığına ilişkin deliller yoksa devamlı ve sık ba­kım hastada anksiyeteye (huzursuzluk) yol açabilir ve hastanın kalp hastalığı­na odaklanmasına neden olabilir.
  2. Eğer kardiovasküler hastalık bulguları yok ancak hastada iske­mik kalp hastalığı için bir veya daha fazla risk faktörü varsa, bunların azaltılması planlanmalı kadın veya erkek olsun belirli aralıklarla bu risklerin azaltılıp azarlamadığının kontrolü için değerlendirmeye çağrılmalıdır.
  3. Asemptomatik veya ılımlı semptomlara sahip valvüler (valvüllerle ilgili) kalp hastalığı bulunan hastalar anatomik bozukluğun şiddetine göre klinik ve non invaziv testler ile her 6 ve 12 ayda bir değerlen­dirilmelidir. Bu yöntemle vetriküler bozukluğun erken bulgula­rı saptanabilir ve malül bırakıcı semptomlar,irrcversibl myokardial hasarlanma, cerrahi tedavi için aşırı riskli durumlar oluşmadan önce uygun hastalar ccrrahi tedaviye ihtiyaç göste­rebilirler.
  4. İskemik kalp hastalıklı hastalarda tedavi formlarına (medikal,perkütan koroner müdahale, cerrahi revaskülarizasyon) ka­rar verme kriterlerini açıkça ortaya koymak kritik öneme sahip­tir. Mekanik revaskülarizasyon gelişmiş toplumlarda en sık görülen kalp hastalığı şekillerinin tedavisinde büyük ilerlemeler göstermiştir. Aynı zamanda bu teknik Birleşik Devletlerde sık olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem sırf anjina pektorisli veya anjiografik olarak kritik koroner arterial daralmanın ortaya konulduğu olgularda cerrahi tedaviye veya perkütan koroner müdahaleye karar vermede refleks olarak ak­la getirilmemelidir. Gerçekte, koroner revaskülarizasyon yeterli medikal tedaviye yanıt vermeyen (intraktble anjina gibi) hasta­lara ve doğal seyirde düzelme görülebilecek (sol ventrikül disfonksiyonlu üç koroner hastalığı bulunan) hastalarla sımrlanmalıdır.

 

TibbiYardim.com Yazarı
Şahin

 


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam