Karın Ağrısı

Akut karın ağrısının doğru olarak yorumlanması tartışmalıdır. Doğ­ru tedavi, acil hareket etmeyi gerektirebileceği için, başka durumla­rın incelenmesinde uygun olan yavaş yaklaşan bazen reddedilebilir. Diğer bazı klinik durumlar daha büyük muhakeme isterler, çünkü semptomların ve belirtilerin en hafifi olayların en korkuncunu önce­den haber verebilir. Titiz bir şekilde yürütülmüş ayrıntılı bir hikaye ve fizik muayenenin çok büyük bir önemi vardır.

Sık olarak yanıltıcı ve yanlış kavramı dolayısı ile ‘akut veya cerrahi batın’ tanısı kabul edilebilir bir tam değildir. Akut batınla­rın en açık olanı cerrahi girişim gerektirmeyebilir, ve karın ağrıla­rının en hafif olanı acil olarak düzeltilebilir bir lezyonu haber vere­bilir. Yeni başlamış bir karın ağrısı olan her hasta, erken ve dikkat­li değerlendirme ve doğru tam gereksindirir.

KARINDAN KAYNAKLANAN AĞRI İLE İLGİLİ BAZI MEKANİZMALAR

Pariyetal Peritonun Enflamasyonu

Pariyatel periton enflamasyonuna bağlı oluşan ağrı süreklidir ve sızı karakterindedir, ve doğrudan iltihaplı bölge üzerinde lokalize olur; pariyatel peritonun gereksinimlerini karşılayan somatik sinirler ta­rafından iletildiği için, yayıldığı alanı tam olarak saptamak müm­kündür. Ağrının yoğunluğu, belli bir zaman süresi içinde peritona ait yüzeylerin karşılaştıkları maddelerin miktarına ve tipine bağlıdır. Ömeğin, periton boşluğuna ani olarak küçük bir miktarda ste­ril mide suyunun salınması, aynı miktarda açıkça kontamine olmuş nötral feçesin neden olduğundan çok daha fazla ağrıya sebep olur. Enzimatik olarak aktif olan pankreas özsuyu, potent enzim içerme­yen aynı miktarda steril safranın yaptığından daha fazla ağrı ve enflamasyona neden olur. Peritonun karşılaşması ani ve masif olmadı­ğı takdirde, kan ve idrar çok kez farkına varılmaksızın geçip gide­cek kadar yumuşaktır. Pelvik enflamatuvar hastalıkta olduğu gibi, bakteriyel kontaminasyon durumunda başlangıçta ağrı, bakteriyel çoğalma irite edici maddelerin hazırlanmasına sebep oluncaya ka­dar, sıklıkla düşük yoğunluktadır.

Öksürme veya aksırmada olduğu gibi, ister palpasyon veya ha­reketle meydana gelmiş olsun, peritona! enflamasyon ağrısı, perito­nun gerilimindeki değişiklikler veya baskı ile değişmez bir şekilde şiddetlenir. Sürekli olarak kıvranan kolikli hastanın tersine, perito­niti olan hasta hareketten kaçınmayı tercih ederek sakince yatağın­da yatar.

Periton iritasyonunun bir diğer karakteristik özelliği, içerdiği beden kısmına lokalize olan karın kaslarının tonik refleks spazmı­dır. Peritonal enflamasyona eşlik eden tonik kas spazmının yoğun­luğu, enflamasyon sürecinin lokalizasyonuna, gelişme hızına ve si­nir sisteminin bütünlüğüne bağlıdır. Perfore olmuş bir retroçekal apandisit veya daha küçük periton boşluğu içine perfore olmuş ül­ser üzerindeki spazm, üstte bulunan visseranın koruyucu etkisi ne­deni ile minimaldir veya hiç olmayabilir Yavaş gelişen bir süreç, sıklıkla kas spazmının derecesini büyük ölçüde hafifletir. Psikotik hastalarda veya genel durumu bozuk ciddi hastalığı olan yaşlı kişi­lerde, perfore peptik ülser gibi felaketle sonuçlanabilecek batın acilleri, minimal veya tespit edilemeyen ağrı veya kas spazmları ile birlikte bulunabilir.

Karın Ağrısının Bazı Önemli Nedenleri

KARINDAN KÖKEN ALAN AĞRI

1. Pariyetal peritonun iltihaplanması

 1. Bakteriyel konlaminasyon: ömeğin perfore apandisit, pelvik enfla- matuvar hastalık
 2. Kimyasal iritasyon: örneğin perfore ülser, pankrcatit, mensturasyon

ağrısı

 1. İçi boş organların mekanik obstrüksiyonu
 2. İnce veya kalın barsak obstrüksiyonu
 3. Safra yolları ağacının obstrüksiyonu
 4. Üreler obstrüksiyonu
 5. Damarsal Bozukluklar
 6. Emboli veya tromboz
 7. Damarsal rüptür
 8. Basınç veya lorsiyona bağlı oklüzyon
 9. Sickle cell anemi
 10. Karın Duvarı

a. Mezenlerin şekil bozukluğu veya çekilmesi h. Kasların travması veya enfeksiyonu

 1. Viseral yüzeylerin gerilmesi: ömeğin renal veya hepatik kapsüllerin

EKSTRAABDOMİNAL KAYNAKLARDAN YAYILAN AĞRI

1. Toraks: örneğin pnömoni, koroner oklüzyondan yayılan ağrı

 1. Omurga: örneğin artritten ileri gelen radikülit
 2. Genilal organlar: ömeğin testis torsiyonu

METABOLİK NEDENLER

1. Eksojen

 1. Kara dul örümceğinin ısırığı
 2. Kurşun zehirlenmesi ve diğerleri
 3. Endojen

a. Üremi

b. Diyabetik ketoasidoz

c. Porfiri

d. Allerjik faktörler (C’l esteraz eksikliği)

NÖROJENİK NEDENLER

1. Organik

 1. Tabes dorsalis
 2. Herpes zoster
 3. Kozalji ve diğerleri

Tibbiyardim.com Yazarı
Şahin


facebook-paylas

Etiketler

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam