LİDOCAİN(ARİTMAL DOLOCAİN, JETOKAİN) UYGULANAN HASTA TAKİP PROTOKOLÜ ( Doktorlar için )

KONU: LİDOCAİN(ARİTMAL DOLOCAİN, JETOKAİN) UYGULANAN HASTA TAKİP PROTOKOLÜ

 

AMAÇ: Lidocain’indoğru yoldan verilmesini sağlamak ve oluşabilecek komplikasyonları önlemek.

 

A-    TEMEL İLKELER

1-      Bu protokol; Lidocain etki mekanizmasını, yan etkilerini, uygulandığı ve uygulanmadığı durumları, ilaç etkileşimlerinin tanılanmasını ve takibini kapsar.

2-      Lidocain infüzyonu yapılan damar yolundan aynı anda başka bir ilaç veya ilaç infüzyonu uygulanmaz.

3-      Lidokain uygulaması sırasında gelişebilecek konvülsiyonlara karşı tiyopental  (pental flakon) ve benzeri ilaçlar hazır bulundurulur.

4-      Lidokain %2 ‘lik ampul sadece IV bolüs olarak uygulanır.

5-      Lidokain %10’luk ampul infüzyon şeklinde uygulanır.

6-      Enjeksiyon çok yavaş yapılır(en az 2 dakika).

7-      AMİ akut fazda (ilk 12-24 saat)profilaktik Lidocaine uygulaması yapılmaz.

8-      Enjeksiyon sırasında hasta devamlı olarak EKG monitöründen izlenir.

9-      Aritmi tedavisinde lidokainin vazokonstriktör katkılı olmayanları kullanılmalıdır. Adrenalin ve diğer vazokonstriktörleri içerenler kullanılmaz.

10-  IM uygulanmaz.

11-  Ağır kalp yetmezliği, hipovolemi, Hipoksi, solunum depresyonu, şok, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan , >70 yaş ve AMI geçiren hastalarda Lidokainin toksisite riski artar. Bu nedenle dikkatle kullanılmalı ve bu hastalarda doz yarıya indirilmelidir.

12-  Lidocain:%5 dextroz ve benzeri şeker solüsyonları ile geçimlidir.

13-  Süksinilkolin: Lidocain İV yüksek dozlarda kullanılırsa, süksinilkolin tarafından

Oluşan apneyi uzatır.

      14-Aldığı-Çıkardığı takibi yapılmalıdır.

Lidocaine Uygulama

 

 

B-    TANILAMA

1-İlacın Etkisi

Grup IB Antiaritmik aynı zamanda Lokal anestezik etkiside vardır.

1-   Faz 4 diyastolik depolarizasyonu ve otomatisiteyi azaltır.

2-   Faz 0’ın hızını, aksiyon potansiyelinin fırlama hızını azaltır.(Na+ kanallarını bloke eder).

 

2- Lidocain verildiği durumlar:

a)Akut miyokard infarktüsü sırasında ortaya çıkan ve yaşamsal risk oluşturan Aritmiler.

b)Kalp cerrahisi ve kalp kateterizasyonu sırasında ortaya çıkan ve yaşamsal risk oluşturan Aritmiler.

c)Digital entoksikasyonunda ortaya çıkan Aritmiler.

d)Paroksismal SupraVentriküler Taşikardi.

e)Atriyal ve atriyoventriküler Prematüre Atımlar.

f)Defibrilasyon ve adrenaline dirençli (VT) ve (VF) tedavisi.

 

    3-Lidocain uygulanmasının sakıncalı olduğu durumlar:

a)      Amid yapılı lokal anesteziklere aşırı duyarlılık durumu

b)      Adams-Stokes Sendromu

c)      İntrakardiyak iletim bozuklukları

d)      Nöropsişik hastalık öyküsü olanlar

e)      Ciddi karaciğer yetersizliği olanlar

f)       Wolff-Parkinson-White Sendromu(WPW

g)      Yüksek dereceli SA ve AV blok

h)      Kardiyak Arrest, MI ve karasız Anjinalı hastalarda Ventriküler Aritmiler Mİ sırasında Profilaktik Lidocain uygulamasının birincil VF oranını azalttığı, fakat mortaliteyi azaltmadığı görülmüş. Bu nedenle AMI’de rutinde önerilmez.

          4-Lidocain Komplikasyon Bulguları:

a) Semptomlar

 • Huzursuzluk
 • Konfüzyon
 • Parestezi
 • Konvülsiyonlar
 • Bulantı, kusma
 • Kardiyak depresyon
 • Solunum depresyonu

b) Lidocain Komplikasyonunda:

 • İlaç uygulaması kesilir.
 • Destekleyici tedaviye başlanır.
 • Tiopental benzeri çok kısa süreli barbitürat ya da çok küçük dozlarda diazepam şiddetli konvülsiyonlarda kullanılır.
 • Dolaşım depresyonu varsa İV sıvı uygulanır.
 • Vazokonstriktör ve kardiyopulmoner resüsitasyon talimatına göre resüsitasyon uygulanır.
 • Spesifik antidotu: yok.

 

 

   5-Lidocain Yan Etkileri:

a)      Semptomlar

 • Baş dönmesi, uyuşukluk, konfüzyon, görme bulanıklığı, tremor, konvülsiyon, kusma.
 • SinoAtriyal Arrest hipotansiyon, kardiyovasküler kollaps, bradikardi, kalpte iletimin yavaşlaması.
 • Deri lezyonları, ürtiker, ödem, anafilaktik reaksiyon.
 • Ekstravazasyon –nekrozu, venöz tromboz ya da flebit.
 • Vertigo, ataksi, tinitus, parastezi, kas seyirmeleri.
 • Çok yüksek dozlarda ise psikoz, nöbetler ve solunum arrestine yol açar.

 

6- EKG Değişikliği:

 • PR uzaması.
 • QRS kompleksinin genişlemesi.
 • QT intervalini kısaltır.
 • VES veya VT

Tanılama Sıklığı: Sürekli monitör ve EKG takibi gereklidir.

İlk 1 saatte 15 dakikada bir sonra saatte bir tansiyon takibi yapılır.

 

D- UYGULAMA:

a)     Malzemeler

 • I.V. İlaç Uygulama ve SC İlaç Uygulama Protokolündeki malzemeler
 • %5 dekstroz 500 cc
 • İnfüzyon seti ve pompası
 • Aritmal%2 lik ampul
 • Aritmal %10’luk ampul
 • Serum fizyolojik
 • Tiyopental  (pental flakon)

b)  İşlem Öncesi Hazırlık

 • Perfüzyondan önce EKG çekilir ve aritmi tanımlanır.
 • Hastaya çift damar yolu açılır.
 • Lidokain enjeksiyonu sırasında olası yan etkilerine karşı, gerekli olan acil ilaç ve cihazlar hazır bulundurulur .(defibrilatör, aspiratör, larengeskop, acil ilaçlar; adrenalin, atropin vb.)
 • Enjeksiyon sırasında hasta devamlı olarak EKG monitöründen izlenir.
 • Tedavinin dozu ve süresi her hastanın klinik durumuna ve verdiği cevaba göre doktor tarafından    ayarlanır.

 

 • İlacın Hazırlanışı:

1)        Lidokain %2 ‘lik ampul 1mg/kg SC- IV bolüs olarak uygulanır. Uygulama esnasında hastanın EKG si yakından takip edilmelidir.

2)        Enjeksiyon çok yavaş yapılmalıdır(en az 2 dakika).

3)        Etki 1-2 dakika sonra başlar ve maximum etkiye 10 dakikada erişilir. Etki süresi 15-20 dakikadır.

4)        Gerektiğinde 5-10 dakika sonra. 0,5-1 mg/kg bolus uygulaması tekrarlanabilir, maksimum doz 3mg/kg ‘a kadar uygulanabilir. ***1 saat içinde 200-300 mg’dan daha fazla (2-3 ampul) uygulanmamalıdır.

5)        Bolus uygulamayı takiben, aritminin tekrar etme riski yüksek olan hastalarda ya da oral yoldan antiaritmik ilaç uygulamasına uygun olmayan hastalarda, devamlı intravenöz infüzyon yoluyla 15-60 mcg/kg/dak dozunda (70 kilo ağırlığındaki bir erişkin için 1-4 mg/dakika) gidecek şekilde lidokain infüzyonu uygulanır.

6)        2 ampul %10 luk lidokain (veya 10 ampul %2 lik lidokain) (1000 mg ) 500 ml %5 Dextroz /izotonik solusyonunda dilüe edildiğinde elde edilen dilüsyon 2mg/ml dır.

8)        Tedaviye hastadan alınan yanıta göre doz ayarlaması yapılarak devam edilir. Önerilen günlük doz 3-6 gramdır. İnfüzyona, kalp aritmisi kaybolduktan 1-3 gün sonrasına kadar devam edilmelidir.

 

c) İşlem

 • Perfüzyondan önce EKG çekilir ve aritmi tanımlanır.
 • Aşırı doz belirtileri (PQ entervallerinin uzaması veya QRS komplekslerinin genişlemesi) görüldüğü takdirde infüzyon hızı azaltılmalıdır.
 • AMİ akut fazda (ilk 12-24 saat)profilaktik Lidocaine uygulaması yapılmaz.
  • Bu dönemde VF, sustained VT (> 30 sn süreli)veya nadiren tekrarlayan nonsustained VT’ler dışında Ventriküler Aritmilerde Lidocaine uygulanmaz.
  • AMİ subakut fazda (>24 saat) sık VEA ve nonsustained VT atağında da Lidocaine infüzyonu uygulanır.
   • Malign Ventriküler aritmilerde Lidocaine tedavisi yanında elektrolit imbilansı(Hipopotasemi, Hipomagnesemi) ve Hipoksi- Asidoz gibi parametrelerde düzeltme yoluna gidilmelidir.
   • İnfüzyonu esnasında Ventriküler ekstrasistol veya taşikardi oluşursa, başlangıçtaki gibi yeniden IV bolüs yapılmalıdır.
   • Lidocaine infüzyonu yapılan damar yolundan aynı anda başka bir ilaç veya ilaç infüzyonu uygulanmaz.
   • Lidocaine infüzyonu monitörizasyon altında uygulanır.
   • Akış hızını kontrol altında tutabilmek için Lidocaine solüsyonu infüzyon pompası ile uygulanır.
   • Lidocain infüzyonu giden kataterden kan alınmamalıdır.
   • Tanılama kriterlerine göre hastayı değerlendirin.

     d)   İşlem Sonrası

1-      EKG çekilir.

2-      Ritim tanımlanır.

3-      Oluşabilecek komplikasyonlar yönünden hasta monitörden ayrılmamalıdır.

4-      Malzemeler toplanır, temizlenir ve kaldırılır.

5-      Atıklar protokolüne uygun elimine edilir.

6-      Tüm gözlem ve bulgular kayıt edilir.

                  7-   Gözlem ve bulgular ekip üyeleriyle paylaşılır

 

 

 

D- KAYNAKÇA:

1)Bayram, Sevim, İÜ CTF kardiyoloji Anabilim Dalı İlaç uygulamaları <http://   rasimenar.com/ 25 Aralık 2010

2)Gacar Nejat. M ve Baki Komşuoğlu ve Tijen Utkan (Ocak 2005),Kalp-Damar Hastalıkları Farmakolojisi(Kocaeli: Nobel Tıp Kitabevi).148(1. Basım),196-197-198.

3)Satar Salim ve Özgür Karcıoğlu(2008),Kardiyak Aciller(Adana: Nobel Tıp Kitabevi),(1.basım)177.

4)Ommaty Rıza (2008),Kardiyoloji İlaç ve Tedavi Rehberi(İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi),(1.basım)272.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook-paylas

Yorum Yok

Tibbiyardim.com Site İçi Arama:

Ana Sayfa

Anasayfa Anasayfa için tıklayınız !

Reklam